Kiosk-Ćwiczenia

Kiosk-Ćwiczenia to duży ekran dotykowy o podobnej funkcjonalności, jak Kiosk-Info Głównym zastosowaniem jest dodatkowy, wizualny i interaktywny moduł ćwiczeń. Każde ćwiczenie lub leczenie można dodać do programów treningowych pacjentów za pomocą zdjęć, filmów i pisemnych instrukcji. Z poziomu ekranu pacjenci mogą w łatwy sposób postępować zgodnie z instrukcjami i zaznaczać, jakie ćwiczenia wykonali. Wszystkie wykonane ćwiczenia są zapisywane w bazie danych.

Kontakt z działem sprzedaży

Kiosk-Ćwiczenia

Features

 • Używany z dodatkowym modułem do ćwiczeń
 • Logowanie za pomocą karty RFID
 • Wizualne i interaktywne instrukcje z obrazkami, filmami i instrukcjami pisemnymi
 • Szczegółowe instrukcje dotyczące strony i czasu
 • Zapis ukończonych ćwiczeń
 • Interfejs dostosowuje się do rodzaju ćwiczenia
 • Wybór wizyty i wyświetlanie urządzenia
 • Progresja wizyty
 • Zgodność i ilość pracy na poszczególnych maszynach i podczas całej wizyty
 • Możliwość korzystania z zegara ekranowego
 • Możliwość zmiany pozycji zegara na ekranie (stojący lub z podłogi)
 • Możliwość dodawania i modyfikowania ćwiczeń z biblioteki podstawowej i własnej
 • Wybór języka
 • Fizjoterapeuta może modyfikować program
 • Fizjoterapeuta może dodawać nowe urządzenia, ćwiczenia cardio i ćwiczenia dodatkowe
Cechy
 • Used with additional exercises module
 • Login with an RFID card
 • Visual and interactive instructions with pictures, videos and written instructions
 • Detailed instruction on what side and time
 • Record of completed exercises
 • Interface adjusts based on exercise type
 • Visit selection and visit machine display
 • Visit progression
 • Compliance and work amount of individual machines and the whole visit
 • Ability to use the screen timer
 • Possibility to change timer position on the screen (standing or from floor)
 • Capability to add and modify an exercise from basic and own library
 • Language selection
 • Physiotherapist can modify the program
 • Physiotherapist can add new devices, cardio and additional exercise